Merkez

 • Fatih Mahallesi Örnekköy yolu 1/1 Orhangazi, Bursa
 • aka@akaoto.com.tr
 • +90 224 270 33 00

Yeniköy Tesisi

 • Muradiye Mah. Damlar Mevkii 16800 Orhangazi, Yeniköy, Bursa
 • aka@akaoto.com.tr
 • +90 224 270 33 00
[ Kurumsal ]

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN NİTELİĞİ, İŞLENMESİ, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SİLİNMESİ, ANONİM HALE GETİRMESİ, İMHA EDİLMESİ, AKTARILMASI, YURTDIŞINA AKTARILMASI, İLGİLİ KURUMLARA AKTARILMASI VE KVKK ŞİRKET POLİTİKAMIZ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

Kişisel bilgileriniz ve güvenlik tedbirleri sebebiyle alınan tüm özel ve genel nitelikli kişisel verileriniz, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 sayılı Borçlar kanunu ve diğer İş Kanunları ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat, Vergi Mevzuatı ve diğer sair yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, İnsan Kaynakları Yönetimi, işgücü planlaması, işe alım ve personel yönetimi,şirket mailleri, bordro düzenlemeleri ve tazminatların hesaplanması, performans yönetimi,güvenlik, ücret ve sosyal haklar yönetimi, eğitim ve oryantasyon, iş sağlığı ve güvenliği, seyahat, iç raporlama, iç denetim gibi amaçlar ve hukuki amaçlar ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.

Kişisel bilgileriniz, Çalışan kaydının yapılması, kimlik kartının oluşturulması, özlük işleri, SGK ve diğer resmi bildirimler, SGK ve diğer teşviklerin alınması ve takibi, vergi kesintileri, ücret ve kariyer yönetimi, performans yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının uygulanması, Şirket hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve bunlara benzer hususlar ve genel olarak Çalışanın şirketle olan iş sözleşmesinin ifasına bağlı amaçlar (m. 5/c) ile kanunda öngörülen durumlarda (KVKK m. 5), veri işleme ilkeleri (KVKK m.4) dikkate alınarak işverence işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarıldığı kişi/kuruluşlar; İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz;

Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilerdir. Kişisel veriler iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla işverenin hizmet aldığı bordro outsourcing firmaları, Hukuk, OSGB, SGK, Vergi, İnsan Kaynakları Danışmanlığı Şirket ve kurumları ile paylaşılabilmektedir. Kişisel veriler, iş sözleşmesinin ifası için gerekli olması durumunda ve kanunda öngörülen diğer durumlarda, aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir, bu konuda cloud (bulut) ve benzeri sistemler Şirketçe uygulanabilmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak açık rızanız ile veya (sağlık ve cinsel hayat dışında) kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.Güvenlik tedbiri için alınacak olan özel nitelikli veya genel kişisel verileriniz için istenen muvafakatnameler işbu aydınlatma metni kapsamında geçerliliğini korumaktadır. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızanız dışında işlenmektedir (KVKK m.6). Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin;

 • a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b) işlenmişse bilgi talep etme,
 • c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Başvuruda; Ad, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız, yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numaranız, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız ve talep konunuzun bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirketimiz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz ayrıca onayınız bulunması durumunda, resminizi, çalışan bağlılığını ve yakınlığını arttırmak, ekip ve arkadaşlık ruhunu kurmak ve geliştirmek, çalışanın Şirket içinde ve dışında bilinirliğini sağlamak amaçlarıyla yalnızca şirket çalışanları tarafından erişilebilen şirket intraneti, web üzerinden herkes tarafından erişilebilir şirket web sitesi, Basılı çalışan haber bülteni, Basılı müşteri bülteni, Basılı yıllık raporlar üzerinde işleyebilecek ve paylaşabilecektir. Çalışanın imajının kullanımı kendisine özel bir ücret veya karşılık sağlamayacaktır. Bu noktada onayınızı her zaman geri alabilir, kişisel verilerinin korunması konusunda yukarıda belirtilen ve mevzuatta yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz.

Şirketimiz ayrıca onayınız bulunması durumunda, doğum, evlilik, ölüm gibi sizinle ilgili durumları, çalışan bağlılığını ve yakınlığını arttırmak, ekip ve arkadaşlık ruhunu kurmak ve geliştirmek amacıyla şirket intraneti, basılı çalışan haber bülteni üzerinde işleyebilecek ve paylaşabilecektir. Bu noktada onayınızı her zaman geri alabilir, kişisel verilerinin korunması konusunda yukarıda belirtilen ve mevzuatta yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz. Şirketimiz ayrıca onayınız bulunması durumunda Personel Devam Kontrol ile işe giriş çıkışları takip edecektir. Şirketimizde dönem dönem esnek çalışmaların uygulanması ve yapılan fazla çalışmaların etkili şekilde takibi amaçlarıyla bu sisteme gerek görülmüştür. Bu noktada onayınızı her zaman geri alabilir, kişisel verilerinin korunması konusunda yukarıda belirtilen ve mevzuatta yer alan haklarınızı kullanabilirsiniz.

Bilgi Güvenliği
Çerez Politikası